Sztuka Słowian Południowych

Sztuka Słowian Południowych

ZALICZENIE

Szanowni Państwo,

zajęcia fakultatywne “Sztuka Słowian Południowych” odbywać się będą w poniedziałki, w sali 285 w godzinach 17:45–20:45, a więc w wymiarze podwójnym.

UWAGA: 


Warunki zaliczenia:  obecność na zajęciach (dopuszcza się absencję na jednym spotkaniu), aktywność w trakcie zajęć oraz pozytywne (na poziomie co najmniej 60%) zaliczenie testu końcowego (zamknięte pytania, jedna prawidłowa odpowiedź).


Tematy zajęć | Literatura | Wymagana znajomość treści:

  1. Kolonizacja grecko-rzymska wybrzeży Morza Adriatyckiego (Tragurion, Aspalathos, Issa, Pharos, Melaina Korkyra, Epidaurus) i Morza Czarnego: Albanopolis (dawne iliryjskie Albanoi), Dyrrachium (dawne greckie Epidauros), Lissus, Corragum, Clodiana, Marusium, Durostorum, Periplus Skylaksa z Karyandy.  Dziedzictwo artystyczne Kosowa i Metohiji (od epoki brązu do czasów wczesnobizantyńskich).
  2. Rzeźba grecka i rzymska (Aposkiomenos, sztuka portretowa, Djevojka iz Salone, Kairos). Sztuka sepulkralna (Dalmacja i sztuka wysp, Swesztari, Kazanłyk, cippi). Architektura rzymska (Forum w Zadarze, Pałac Dioklecjana w Splicie, Amfiteatr, Łuk Sergiusza i świątynia Augusta w Puli, antyczna Aenona, Filipopolis, Odessos). Malarstwo i mozaiki.

  3.  Sztuka wczesnochrześcijańska (Salona, Sarkofag Dobrego Pasterza, Cerkiew św. Jerzego w Sofii, cerkiew św. Zofii w Nesebyrze). 11) Katalog zabytków:  Pałac i Mauzoleum Dioklecjana (III w.), Bazylika Eufrazjana (V w.), Katedra św. Anastazji (V-XII w.), kościół św. Donata (IX w.), kościół św. Marii (XI w.), kościół św. Krševana (XI w.), Perperikon, Apollonia, cerkiew Eleusy (VI w.)

  4. Wpływy sztuki bizantyjskiej na twórczość artystyczną Słowian Południowych
  5. Sztuka przed- i romańska na obszarze Bałkanów.  Architektura dalmatyńskiego Primorja. Architektura raškańska.  Serbskie “zadužbiny” i Chilandar. Średniowiecze w Bułgarii.
  6. Klasztory jako centra artystyczne.  Iluminatorstwo średniowieczne.
  7. Mistrzowie nowo odkryci (najwybitniejsi twórcy poszczególnych krajów). Czas katedr (Zadar, Trogir, Split, Zagrzeb, Dubrownik, Krk, Rab).
  8. Antyk w średniowieczu.  Sztuka islamu a średniowiecze.
  9. Geneza, periodyzacja i cechy renesansu południowosłowiańskiego.  Dubrovnik, Trogir, Zagrzeb, Osijek, Novi Sad.
  10. Geneza i narodziny baroku europejskiego.  Varaždin – chorwacka stolica baroku. Architektura barokowa (świecka) w Chorwacji. Architektura barokowa (sakralna) w Chorwacji.
  11. Malarstwo barokowe w Serbii. Wybitni malarze: Federiko Benković, Bernardo Bobić, Franjo Bobić, Tripo Kokolja, Ivan Ranger, (Chorwaci), Vasilije Ostojić, Dimitrije Bacević, Nedeljko Popović, Teodor Kracun, Georgije Tenecki (Serbowie).
  12. Sztuka jugosłowiańska (od Mestrovicia po rok 1991)

Opracowania ogólne z zakresu sztuki starożytnej:

Boardman J., Sztuka grecka, Toruń 1999.

Charles-Picard G., Sztuka rzymska, W-wa 1975.

Makowiecka E., Sztuka Rzymian: od Augusta do   Konstantyna, Wa-a 2010.

Ostrowski J.A., Starożytny Rzym – polityka i sztuka, W-wa 1999.

Papuci-Władyka E., Sztuka starożytnej Grecji, W-wa 2001.

Sadurska A., Archeologia starożytnego Rzymu, I-II, W-wa 1975-1980.

Opracowania ogólne z zakresu sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej:

Deichmann F.W., Archeologia chrześcijańska, PWN, Warszawa 1994.

Filarska K., Początki architektury chrześcijańskiej, Lublin 1983.

Filarska K., Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1986.

Józefowiczówna K., Kultura artystyczna na przełomie antyku i wczesnego średniowiecza, w: Italia, red. E. Tabaczyńska, Wrocław 1980.

Kłosińska J., Sztuka bizantyńska, Warszawa 1975.

Stern H., Sztuka bizantyjska, Warszawa 1975.

Sztuka powszechna średniowiecza:   

Białoskórska K., Kierunki ewolucji architektury cysterskiej w XIII w., [w:] Sztuka i ideologia XIII w., Warszawa 1974.

Meyer P., Historia sztuki europejskiej, t. I, Warszawa 1973.

Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 r., opr. J. Białostocki, Warszawa 1978.

Panofsky E., Architektura gotycka i scholastyka, [w tegoż:] „Studia z historii sztuki”, Warszawa 1970.

Panofsky E., Suger – opat Saint-Denis, [w tegoż:] „Studia z historii sztuki”, Warszawa 1970.

Pevsner N., Historia architektury europejskiej, t. I, Warszawa 1973.

Sauerlaender W., Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978.

Skubiszewska M., Malarstwo Italii w latach 1250-1400, WAiF, Warszawa 1980.

Skubiszewski P., Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku, Lublin 2001.

Świechowski Z., Nowak L., Gumińska B., Sztuka romańska, Warszawa 1976.

 Architektura średniowieczna: technika i symbolika

Banniard M., Geneza kultury europejskiej V-VIII w., seria Nowa Marianna, Volumen, Warszawa 1995.

Haussig H.W., Historia kultury bizantyńskiej, Warszawa 1969.

Henderson G., Wczesne średniowiecze, Warszawa 1987.

Łodyńska-Kosińska M., Architektoniczna scientia gotyku. Szkice z zakresu teorii architektury w Średniowieczu, Warszawa 1964.

Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1979.

Walter Ch., Sztuka i obrządek kościoła bizantyńskiego, PWN, Warszawa 1992.

Kultura średniowiecza dojrzałego i późnego

Duby G., Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, PIW 1986.

Huizinga J., Jesień średniowiecza, Warszawa 1992.

Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970.