Przestrzenie literatur słowiańskich

Przestrzenie literatur słowiańskich


środa, sala 285, godz. 18:45-20:15, dyżur: czwartek 18:30-29:30

TEMATY ZAJĘĆ:

 • O przestrzeni literatury. Punkty wyjścia i definicje – Pojęcia miejsca i przestrzeni we współczesnych naukach społecznych i humanistycznych (zwrot przestrzenny) – Przestrzeń literacka w nauce w literaturze – Przestrzeń literacka jako zjawisko reprezentacji – Elementy przestrzenne – Przestrzeń „konkretna” i symboliczna w literaturze.

Andrzej Borkowski, O przestrzeni literatury…

 • Geopoetyka

Elżbieta Rybicka, Geopoetyka: konstelacja i światowanie

 • Światowa i słowiańska przestrzeń literacka.

Pascale Casanova, Światowa przestrzeń literacka

 • Przestrzenie języków słowiańskich i przestrzenie powstające miedzy językami słowiańskimi.
 • Przekłady literackie jako przestrzeń komunikacji międzykulturowej.
 • Przestrzenie tożsamości/inności – tożsamość i przestrzeń – czas i przestrzeń: diachroniczny i synchroniczny wymiar przestrzeni literackiej – krajobraz pamięci,lieux de mémoire, etnoimage – przykład analizy przestrzennej: przestrzeń tożsamości u Osmana Ivana Gundulića i Pavlimira Junija Palmotića.

Junije Palmotić, Pavlimir

Ivan Gundulić, Osman

 • Przestrzenie odmienności – przykład analizy przestrzennej: przestrzenie Innego w Osmanie Ivana Gundulića i Dubrovnik ponovljen Jakete Palmotić Dionoricia.

Ivan Gundulić, Osman

Jaketa Palmotić Dionorić, Dubrovnik ponovljen

 • Regionalizm literacko-przestrzenny
 • Liternet – przestrzeń literatury w Internecie

Łucja Kapralska, Liternet i liternauci – sieć jako przestrzeń kultury

 • Przestrzeń podróży – słowiańsko-bałkańskie itinerarium

Katarzyna Jarosz, Bridging East and West. the Orient Express as a driver of sociocultural development in the Balkans

 • Śródziemnomorze i Czarnomorze

Leszek Małczak, Mediteran u hrvatskoj književnosti i kulturi.Pogled izvana

 • Przestrzeń gór

Petar Zoranić, Planine

ZALECANA LITERATURA:

 • Robert C. Davis, The Geography of Gender in the Renaissance, u: Judith C. Brown and Robert C. Davis (ur.), Gender and Society in Renaissance Italy, Harlow, 1998, str. 19–38.
 • Michel Foucault, O drugim prostorima, preveo s engleskog S. Grgas, Glasje, 3, 6, Zadar, 1996, str. 8–14.
 • Henri Lefebvre, The Production of Space, prev. D. Nicholson-Smith, Blackwell Publishing, 2005.
 • Joep Leerssen, Identity / Alterity / Hybridity, u: M. Beller i J. Leerssen (ur.), Imagology: The cultural construction and literary representation of national characters: A critical survey, Amsterdam – New York, Rodopi, 2007, str. 335–342.
 • Jurij Lotman, Struktura umjetničkog teksta, prev. S. Veršić, Alfa, Zagreb, 2001. (poglavlje »Kompozicija verbalnog umjetničkog djela«, str. 280–379)
 • Leonard Lutwack, The Role of Place in Literature, Syracuse, Syracuse University Press, 1984.
 • Edward Said, Invention, Memory, and Place, Critical Inquiry, 26, 2, 2000, str. 175–192.
 • Edward Soja, Thirdspace: Journeys to Lost Angeles and Other Real-and-Imagined Places, Oxford, Blackwell Publisher, 1996.
 • Bertrand Westphal, Geocriticism: Real and Fictional Spaces, New York, Palgrave Macmillan, 2011.
 • Gabriel Zoran, Towards a Theory of Space in Narrative, Poetics Today, 5, 2, 1984, str. 309–335.
 • Gaston Bachelard, Poetika prostora, Ceres, Zagreb, 2000.
 • Katrin Dennerlein, Naratologie der Raumes, Berlin, New York, De Gruyter, 2009.
 • Wolfgang Hallet i Birgit Neumann (ur.), Raum und Bewegung in der Literatur: Die Literaturwissenschaften und der Spatial Turn, Bielfeld, transcript Verlag, 2009.
 • Joseph Hillis Miller, Topographies, Stanford, Stanford University Press, 1995.
 • Andrej Mirčev, Iskušavanja prostora, Osijek; Zagreb: Leykam international, 2009.
 • Edward Soja,Vom Zeitgeist zum Raumgeist. New Twists on the Spatial Turn, u: Spatial Turn: Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften, ur. J. Döring i T. Thielmann, Bielefeld, transcript Verlag, 2008, str. 241–262.
 • Alexandra Strohmaier, Zur Konstitution des Raumes durch diskurzive und performative Praxis, u: Gedächtnis – Identität – Differenz: Zur kulturellen Konstruktion des südosteuropäischen Raumes und ihrem deutschsprachigen Kontext, ur. M. Bobinac i W. Müller-Funk, Tübungen, Basel, A. Francke Verlag, 2008, str. 25–39.
 • Robert T. Tally (ur.), Geocritical Explorations: Space, Place, and Mapping in Literary and Cultural Studies. New York, Palgrave MacMillan, 2011.
 • Sigrid Weigel, Zum »topographical turn«: Kartographie, Topographie und Raumkonzepte in den Kulturwissenschaften, KulurPoetik 2, 2, 2001, str. 151–165.
 • Natascha Würzbach, Erzählter Raum: Fiktionalen Baustein, kultureller Sinträger, Ausdruck der Geschlechterordnung, u: Erzählen und Erzähltheorie im 20. Jahrhundert, ur. J. Helbig, Heidelberg, Winter, 2001, str. 105–129.