Konferencje międzynarodowe:

 1. Konferencja naukowa Związki polsko-chorwackie na przestrzeni wieków. Historia, kultura, literatura, Kraków 8-9.06.2016, referat: U źródeł XIX-wiecznych, wielkopolskich zainteresowań Słowiańszczyzną Południową. W kręgu ultramontanizmu i idei „wzajemności słowiańskiej”.
 2. Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, Sarajevo 28-30.05.2015, referat: Korespondencija Poljaka  i Josipa Eugena Tomića u svijetlu korespondencije iz fonda NSK u Zagrebu.
 3. Međunarodna naučna konferencija Sarajevski filološki susreti 2, Sarajevo 11-12.12. 2012, referat: Ukras starojužnoslavenskih rukopisa i ideja „aurea mediocritias”. Rječ o umjetničkoj simbiozi Istoka, Zapada i Orijenta.
 4. Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti, Beograd 1 decembra 2012, referat: „Slavia Graeco-Romana”” kao stručna kategorija – problem definiranja i uporabe.
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa dziedzictwo duchowe śww Cyryla i Metodego. Język. Literatura. Kultura. Historia., Białystok 6-8 września 2012 r., referat: „Eikon” tradycji cyrylometodiańskiej.
 6. Interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja naukowa „Obraz Świętości – Świętość w Obrazie”, Szamotuły 9-10 maja 2012 roku, referat: O benigna! O Regina! O Maria! – ikonologiczna dyfuzja toposów Matki Boskiej w wyobrażeniu Niepokalanego Poczęcia w kaplicy przypałacowej w Turwi.
  II Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bałkański folklor jako kod interkulturowy”, Poznań 28-29 marca 2012 roku, referat: Folklor południowosłowiański i jego dystrybucja w sztuce naiwnej.
 7. Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe, Toruń 15-16 września 2011 roku, referat: Średniowieczna Bośnia – wyspa herezji w oikumene chrześcijaństwa czy przykład tolerancji wyznaniowej?
 8. Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres, Sarajewo, 26-28 maja 2011 roku, referat: Rukopisna baština srednjovjekovne Bosne i Hercegovine kao primjer kulturalnih odnosa između Istoka i Zapada.
 9. Międzynarodowa, interdyscyplinarna, doktorancka konferencja naukowa „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura”, Wrocław, 11-12 marca 2011 roku, referat: Iluminacje rękopisów staropołudniowosłowiańskich w kontekście pojęcia Slavia Graeco-Romana.
 10. Międzynarodowa konferencja naukowa Regiones Euxinum Spectantes. Stosunki kulturowe, etniczne i religijne na przestrzeni wieków Kraków, 28-29 października 2010 roku, referat: Terra marisque. Literacko-artystyczny obraz relacji między państwami i narodami Azji Mniejszej a mieszkańcami Słowiańszczyzny Południowej na przestrzeni dziejów.
 11. Międzynarodowa konferencja naukowa Chrześcijański Wschód i Zachód: formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, Poznań, 21-22 października 2010 roku, referat: Granice w jedności. Kulturowa unifikacja Półwyspu Bałkańskiego na podstawie iluminowanych dekoracji wybranych mszałów średniowiecznych.
 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dystans – symbioza – asymilacja? Kultury I języki południowosłowiańskie w bałkańskim kontekście niesłowiańskim, Łódź, 13-14 marca 2010 roku, referat: Lex universa est, quae iubet nasci et mori. Sztuka sepulkralna antycznej Dalmacji, jako przykład homo- i heterogeniczności kultury Półwyspu Bałkańskiego.
 13. Słowiańskie obrazy miłości. Międzynarodowa doktorancko – studencka sesja naukowa, 13- 14 maja 2009 r., Gdańsk, referat: Pędzlem i piórem o miłości. Artystyczny oraz literacki topos miłości w wybranych dziełach obszaru Słowiańszczyzny Południowej.
 14. Międzynarodowa konferencja naukowa: Kontynuacja czy odrzucenie? Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich, Poznań 30.11-01.12.2010, referat: Oniryczny szał – romantyzm czy dewiacja? Przypadek Miodraga Bulatovicia.
 15. Stereotypy a Słowiańszczyzna. Międzynarodowa naukowa konferencja studencka, 20-21 listopada 2008 r. Łódź, referat: Litterae non erubescunt. Stereotyp, mit i archetyp w twórczości Miodraga Bulatovicia.

Pozostałe:

 1. Konferencja Życie prywatne Polaków w XIX wieku „Świat dziecka”, Łódź, 8-9 października 2015 r.; referat: Dzieci Chłapowskich w fotografii i wspomnieniach.
 2. Konferencja „Tekst a dzieło sztuki”, Łódź, 18-20 maja 2015 r., referat: Litanijność in pictura et scriptura. Tradycja wiersza litanijnego w malarstwie.
 3. Konferencja grantu Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy, Jabłoń 13-16 października 2014 r., referat: Bizantyńsko-serbskie redakcje litanijne. Przyczynek do kwestii litanijności w obszarze Słowiańszczyzny Południowej.
 4. Ogólnopolska konferencja naukowa: Życie prywatne polaków w XIX wieku. „Portret kobiecy” – Polski w realiach XIX wieku, Olsztyn, 24-25 marca 2014 r.; referat: „Mężyna Chłapowska” – obraz przedstawicielek rodu Chłapowskich na przestrzeni dziejów. Od Antoniny Chłapowskiej (1794-1857) do Tekli z Mańkowskich (1885-1962).
 5. Konferencja naukowa: Czas przemian – czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka, Warszawa 10-11 października 2013 r., referat: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – tradycja w nowym wydaniu. Idea biblioteki jako naczelnej instytucji kulturalnej.
 6. VIII Studencka Konferencja Starożytnicza „φθορά – śmierć i zniszczenie”, Łódź, 11-13 maja 2012, referat: Śmierć w antycznej sztuce prowincjonalnej na przykładzie dalmatyńskich pomników nagrobnych.
 7. Interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa „Śmierć w zwierciadle humanistyki”, Poznań 16-19 kwietnia 2012 roku, referat: Śmierć iluminowana – kilka uwag o ikonografii śmierci w rękopisach staropołudniowosłowiańskich.
 8. Sztuka w Wielkopolsce – sesja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Poznaniu, Komisję Historii Sztuki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 9-10 grudnia 2011 roku, referat: (…) et macula originalis non est in te – kilka uwag o płótnie Leopolda Nowotnego w kaplicy przypałacowej w Turwi.
 9. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Skandal w kulturze: Tabu – Trend – Transgresja, Wrocław 7-9 listopada 2011, referat: „Niebo było przesiąknięte nasieniem” – skandalizująca seksualność w prozie Miodraga Bulatovicia.
 10. Interdyscyplinarna konferencja naukowa Remedia amoris, Poznań 22 października 2011 roku, referat: Attys – miłość i krew.
 11. Ogólnopolska doktorancko-doktorska konferencja Mania, enthousiasmos, furior… Szaleństwo w antycznej Grecji i Rzymie oraz w literackich nawiązaniach, Poznań 22-23 września 2011 roku, referat: Mistyka ekstazy – niewidzialne w sztuce utrwalone.
 12. Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Miasta Śródziemnomorza, Wrocław, 10-11 grudnia 2010 roku, referat: Miasto mistrza Radovana – sztuka Trogiru na przestrzeni wieków.