tradycje 1 stRok akademicki 2016/2017, semestr zimowy, 30 godzin, konwersatorium, rok III studiów licencjackich

TERMIN: poniedziałek, godzina 13:30-15:00, sala 014

DYŻUR: poniedziałek, godzina 12:30-13:30, gab. 382

WARUNKI ZALICZENIA:

 • – obecność i aktywny udział zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze);
 • – przygotowanie wystąpienia w ramach panelu dyskusyjnego na trzech ostatnich zajęciach;
 • – ROK III obowiązkowe, ustne zaliczenie Biblii [pięcioksiąg, ewangelie, apokalipsa św. Jana], Mitologia Greków i Rzymian Zygmunt Kubiak, Podstawowe wiadomości o islamie Janusz Danecki.
 • – pozytywna ocena z pisemnego egzaminu w formie testu zamkniętego (odbędzie się on 30.01.2016 o godzinie 13:30);
 • – nadliczbowe nieobecności należy rozliczyć minimum na tydzień przed terminem kolokwium;
 • – niestawienie się na kolokwium bez powiadomienia o tym prowadzącego minimum 5 godzin przed jego terminem skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej per absentiam oraz koniecznością przystąpienia do zaliczenia poprawkowego w terminie jednego tygodnia od daty pierwszego terminu.
 • 16.01.2017 godzina 13:00, sala Kuraszkiewicza – zaliczenie Biblii, mitologii i islamu. 

LISTA TEMATÓW:


 1. 1. Arystotelizm, platonizm, antyk grecko-rzymski
 2. 2 Barbaricum i tradycja judeochrześcijańska
 3. The Barbaricum in Roman Period
 4. 3. Głagolityzm, dwa płuca Europy i ich bałkańskie oskrzela
 5. Głagolityzm i neogłagolityzm w Europie
 6. The origin of the glagolitic alphabet
 7. 4. Bizantynizacja basenu Morza Sródziemnego
 8. Rola i znaczenie dwóch kręgów cywilizacyjnych
 9.  Bizantyński i łaciński model chrystianizacji
 10. 5. Cyrylometodeizm
 11. Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian
 12. The legacy of SS. Cyril and Methodius in the contrreformation
 13. 6. Islam i judaizm
 14. 1000 lat historii Żydów w Polsce
 15. Radyklany islam
 16. 7. Monastycyzm i pierwsza paneuropejska koine
 17. Symboliczne i kulturowe aspekty monastycyzmu wschodniego
 18. Hezychazm i jego wpływ na rozwój duchowości
 19. Monastycyzm chrześcijański
 20. 8. Husytyzm i protestantyzm
 21. Czytania historyczne cz. 2 zeszyt 3 – Husytyzm i Reformacja
 22. 9. Via italo-balcanica, via franco-balcanica, via graeco-balcanica
 23. Slavia Graeco-Romana – wybrane rozdziały
 24. 10. Ante murales christianitas,  Slavia Islamica
 25. Polska-Islam-Europa
 26. Od antemurale do przedmurza
 27. Przedmurze czy pomost
 28. Wkład Turcji w kulturową różnorodność i bogactwo Europy
 29. 11.Gotyk międzynarodowy, humanizm i odrodzenie
 30. 12. Od klanu do państwa – o mediatyzacji etniczno-kuturowej
 31. 13. Duch oświecenia i rewolucji. Sekty – od Braci Polskich do bogomiłów.
 32. Bracia polscy zwani arianami
 33. Sekty religijne w nowożytnej Europie
 34. Geneza i rozwój dogmatu teologicznego bogomiłów
 35. 14. Okcydentalizacja i orientalizacja
 36. 15. EGZAMIN 

 

PODSTAWOWA LITERATURA:

 • Azer C., Wkład Turcji w kulturową różnorodność i bogactwo Europy, Kraków 2004.
 • Bylina S., Na skraju lewicy husyckiej, Warszawa 2005.
 • Dragoljović D., Krstjani i jeretička crkva bosanska, Beogrd 2009.
 • Eoersi A., Gotyk międzynarodowy, Warszawa 1986.
 • Filipowicz S., Galimatias : zaprzepaszczony sens Oświecenia, Warszawa 2014.
 • Gil D., Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności, Kraków 2005.
 • Gołaszewski Z., Bracia polscy, Toruń 2004.
 • Gumuła T., (R)ewolucje : dyskurs o źródłach, istocie i funkcjach zmian społecznych, Ostrowiec 2016.
 • Hamilton A., The Arcadian Library. Western appreciation of Arab and Islamic civilization, London 2011.
 • Prałat E., Slavia Graeco-Romana. Na pograniczu tekstu i obrazu – o iluminacjach rękopisów staro południowosłowiańskich (XII-XIV wiek), Łódź 2015.
 • Runciman S., Manicheizm średniowieczny, Gdańsk 1969.
 • Sadura P., Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji, Warszawa 2015.
 • Stojnev A., Sv. Ivan Rilski, oficialnoto hristiânstvo i bogomilstvoto, Sofia 1991.
 • Zieliński B., Naumow Al., Wielkie mity narodowe Słowian : materiały do dyskusji panelowej towarzyszącej konferencji „Język, literatura i kultura Słowian – dawniej i dziś III”, Poznań, 23-26 IX 1999.