tradycje 1 stRok akademicki 2017/2018, semestr zimowy, 30 godzin, konwersatorium, rok III studiów licencjackich

TERMIN: środa, godzina 8:00-9:30, sala 285

DYŻUR: środa, godzina 17:30-18:30, gab. 382

WARUNKI ZALICZENIA:

 • – obecność i aktywny udział zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze);
 • – przygotowanie wystąpienia w ramach panelu dyskusyjnego na trzech ostatnich zajęciach;
 • – ROK III obowiązkowe, ustne zaliczenie Biblii [pięcioksiąg, ewangelie, apokalipsa św. Jana], Mitologia Greków i Rzymian Zygmunt Kubiak, Podstawowe wiadomości o islamie Janusz Danecki.
 • – pozytywna ocena z pisemnego egzaminu w formie testu zamkniętego (odbędzie się on 31.01.2018 o godzinie 13:30);
 • – nadliczbowe nieobecności należy rozliczyć minimum na tydzień przed terminem kolokwium;
 • – niestawienie się na kolokwium bez powiadomienia o tym prowadzącego minimum 5 godzin przed jego terminem skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej per absentiam oraz koniecznością przystąpienia do zaliczenia poprawkowego w terminie jednego tygodnia od daty pierwszego terminu.
 • 17.01.2018 – zaliczenie Biblii, mitologii i islamu. 

LISTA TEMATÓW:


 1. 1. Arystotelizm, platonizm, antyk grecko-rzymski
 2. Aristotle vs. Plato – The Balkan’s paradoxical enlightenment
 3. „Velika Europska” i „mala hrvatska” filozofija renesanse
 4. 2 Barbaricum i tradycja judeochrześcijańska
 5. The Barbaricum in Roman Period
 6. 3. Głagolityzm, dwa płuca Europy i ich bałkańskie oskrzela
 7. Głagolityzm i neogłagolityzm w Europie
 8. The origin of the glagolitic alphabet
 9. 4. Bizantynizacja basenu Morza Sródziemnego
 10. Rola i znaczenie dwóch kręgów cywilizacyjnych
 11.  Bizantyński i łaciński model chrystianizacji
 12. 5. Cyrylometodeizm
 13. Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian
 14. The legacy of SS. Cyril and Methodius in the contrreformation
 15. 6. Islam i judaizm
 16. 1000 lat historii Żydów w Polsce
 17. Radyklany islam
 18. 7. Monastycyzm i pierwsza paneuropejska koine
 19. Symboliczne i kulturowe aspekty monastycyzmu wschodniego
 20. Hezychazm i jego wpływ na rozwój duchowości
 21. Monastycyzm chrześcijański
 22. 8. Husytyzm i protestantyzm
 23. Czytania historyczne cz. 2 zeszyt 3 – Husytyzm i Reformacja
 24. 9. Via italo-balcanica, via franco-balcanica, via graeco-balcanica
 25. Slavia Graeco-Romana – wybrane rozdziały
 26. 10. Ante murales christianitas,  Slavia Islamica
 27. Polska-Islam-Europa
 28. Od antemurale do przedmurza
 29. Przedmurze czy pomost
 30. Wkład Turcji w kulturową różnorodność i bogactwo Europy
 31. 11.Gotyk międzynarodowy, humanizm i odrodzenie
 32. 12. Od klanu do państwa – o mediatyzacji etniczno-kuturowej
 33. 13. Duch oświecenia i rewolucji. Sekty – od Braci Polskich do bogomiłów.
 34. Bracia polscy zwani arianami
 35. Sekty religijne w nowożytnej Europie
 36. Geneza i rozwój dogmatu teologicznego bogomiłów
 37. 14. Okcydentalizacja i orientalizacja
 38. 15. EGZAMIN 

 

PODSTAWOWA LITERATURA:

 • Azer C., Wkład Turcji w kulturową różnorodność i bogactwo Europy, Kraków 2004.
 • Bylina S., Na skraju lewicy husyckiej, Warszawa 2005.
 • Dragoljović D., Krstjani i jeretička crkva bosanska, Beogrd 2009.
 • Eoersi A., Gotyk międzynarodowy, Warszawa 1986.
 • Filipowicz S., Galimatias : zaprzepaszczony sens Oświecenia, Warszawa 2014.
 • Gil D., Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności, Kraków 2005.
 • Gołaszewski Z., Bracia polscy, Toruń 2004.
 • Gumuła T., (R)ewolucje : dyskurs o źródłach, istocie i funkcjach zmian społecznych, Ostrowiec 2016.
 • Hamilton A., The Arcadian Library. Western appreciation of Arab and Islamic civilization, London 2011.
 • Prałat E., Slavia Graeco-Romana. Na pograniczu tekstu i obrazu – o iluminacjach rękopisów staro południowosłowiańskich (XII-XIV wiek), Łódź 2015.
 • Runciman S., Manicheizm średniowieczny, Gdańsk 1969.
 • Sadura P., Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji, Warszawa 2015.
 • Stojnev A., Sv. Ivan Rilski, oficialnoto hristiânstvo i bogomilstvoto, Sofia 1991.
 • Zieliński B., Naumow Al., Wielkie mity narodowe Słowian : materiały do dyskusji panelowej towarzyszącej konferencji „Język, literatura i kultura Słowian – dawniej i dziś III”, Poznań, 23-26 IX 1999.