relacje interkulturoweRok akademicki 2017/2018, semestr zimowy, 30 godzin, konwersatorium, rok I studiów magisterskich

TERMIN: środa, godzina 11:30-13:00, sala 82

DYŻUR: środa, godzina 17:30-18:30, gab. 382

WARUNKI ZALICZENIA:

 • – obecność i aktywny udział zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze);
 • – przygotowanie wystąpienia w ramach panelu dyskusyjnego na trzech ostatnich zajęciach;
 • – pozytywna ocena z pisemnego kolokwium w formie testu zamkniętego (odbędzie się ono 30.01.2016);
 • – nadliczbowe nieobecności należy rozliczyć minimum na tydzień przed terminem kolokwium;
 • – niestawienie się na kolokwium bez powiadomienia o tym prowadzącego minimum 5 godzin przed jego terminem skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej per absentiam oraz koniecznością przystąpienia do zaliczenia poprawkowego w terminie jednego tygodnia od daty pierwszego terminu.

 

Tematy krótkich prezentacji:

Ekumenizm jako forma dialogu transkulturowego na przykładzie Słowian.

Protokół dyplomatyczny i jego słowiańska specyfika. czy takowa istnieje?

Historia kontaktów polsko-chorwackich do wieku XIX.

Relacje węgiersko-słowiańskie na przykładzie Bułgarii i Czech.

Sztuka jako forma komunikacji interkulturowej [na przykładzie sztuki socjalizmu]

Migracja edukacyjna na przestrzeni dziejów i jej wpływ na kształtowanie relacji interkulturowych [na przykładzie 2 krajów]

Pansłowiańskie koine do XV wieku.

Uniwersalne, słowiańskie wyznaczniki świadomości narodowej.

Topografia miejsc pamięci zbiorowej Europy Środkowej i Południowej.

Żywotność dziedzictwa reformacji w Europie Środkowej i Południowej.

Mit Śródziemnomorza – utopia czy niezrealizowany ideał?

Bariery międzykulturowe w sferze Słowiańszczyzny Południowej.

Wystąpienie ma mieć formę krótkiej, 10 minutowej prezentacji.


LISTA TEMATÓW:


PODSTAWOWA LITERATURA:

 • Chlebda W., Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk humanistycznych i społecznych, Opole 2015.
 • Dąbrowski M., Swój – Obcy – Inny: z problemów interferencji i komunikacji kulturowej, Izabelin 2001.
 • Dąbrowski, M., Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Warszawa 2001.
 • Gajda, J., 2002, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Cz. 1., Toruń, Wyd. Adam Marszałek.
 • Gołembski F., Stosunki kulturalne na Bałkanach, Warszawa 2001.
 • Hejmej A., Interkulturowość – literatura – komparatystyka, „Teksty Drugie” 2009, nr 6, s. 34-47.
 • Kidd, W., Culture and identity, New York 2002.
 • Komunikacja międzykulturowa, wewnątrzkulturowa, społeczna: szkice socjologiczne, pod red. J. Żurki, Toruń 2009.
 • Kostyrko T., „Transkulturowość” w ujęciu André Marlaux – przyczynek do pojmowania terminu, [w:] Estetyka transkulturowa, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2004.
 • Mikułowski-Piotrowski J., Komunikacja międzykulturowa: wprowadzenie, Kraków 1999.
 • Mole, J.,  W tyglu Europy. Wzorce i bariery kulturowe w przedsiębiorstwach, Warszawa 2000.
 • Olszewska-Dyoniziak B., Oblicza kultury: wstęp do antropologii międzykulturowej komunikacji, Kraków 1998.
 • Paleczny T., Stosunki międzykulturowe: zarys problematyki, Kraków 2005.
 • Pogorzelska M., Wokół różnorodności kulturowej i regionalizmu : rozważania teoretyczne i aspekty praktyczne, Opole 2014.
 • Rewers E., Transkulturowość czy glokalnosć? Dwa dyskursy o kondycji post- -ponowoczesnej, [w:] Dylematy wielokulturowości, red. W. Kalaga, Kraków 2004.
 • Romaniszyn K., Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji, Lublin 2003.
 • Romanowska J., Transkulturowość czy transkulturacja? O perypetiach pewnego bardzo modnego terminu, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, Nauki Humanistyczne 2013, nr 6, s. 143-152.
 • Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej, red. M. Bobrownicka, Kraków 1996.
 • Śródziemnomorze – Europa Środkowa – Bałkany. Studia z literatur południowosłowiańskich, red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2002.
 • Todorova M. , Bałkany wyobrażone, przeł. P. Szymor, M. Budzińska, Wołowiec 2008.
 • Trompenaars, F., Hampden-Turner, Ch., Siedem wymiarów kultury, Kraków 2002.
 • Wielokulturowość między edukacją regionalną i edukacją międzykulturową: dylematy i konteksty tożsamościowe, red. Kazimierz Kossak-Główczewski, Adela Kożyczkowska, Kraków 2015.
 • Wierzbicka, A. 1999, Język – umysł – kultura, Warszawa 1999.
 • Zimbardo P., Psychologia: kluczowe koncepcje, Warszawa 2010.
 • Zrozumieć innego: współczesne problemy komunikacji międzykulturowej, pod red. O. Glebovej i  M. Niemiec-Knaś, Częstochowa 2010.
 • Awierincew S., Na skrzyżowaniu tradycji (szkice o literaturze i kulturze wczesno bizantyjskiej), Warszawa 1988.
 • Bobrownicka M., Narkotyk mitu. Szkice o świadomości narodowej i kulturowej Słowian zachodnich i południowych, Kraków 1995.
 • Dąbrowska M., Swój – Obcy – Inny: z problemów interferencji i komunikacji kulturowej, Izabelin 2001.
 • Gil D., Prawosławie, historia, naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności, Kraków 2005.
 • Gołembski F., Stosunki kulturalne na Bałkanach, Warszawa 2001.
 • Haussig H., Historia kultury bizantyjskiej, Warszawa 1980.
 • Jurewicz O., Historia literatury bizantyńskiej. Zarys, Wrocław 1984.
 • Lichaczow D. S., Poetyka literatury staroruskiej, Warszawa 1981.
 • Naumowa A., Wiara i historia: z dziejów literatury cerkiewnosłowiańskiej na ziemiach polsko-litewskich, Kraków 1996.
 • Obolensky D., The Byzantine Commonwealh. Eastern Europe 500-1453, London 1974.
 • Olszewska-Dyoniziak B., Oblicza kultury: wstęp do antropologii międzykulturowej komunikacji, Kraków 1998.