Wiedza o kraju i kulturze Chorwacji

Wiedza o kraju i kulturze Chorwacji

TERMIN ZAJĘĆ: środa, 17:00-18:30, sala 014 

DYŻUR: 

WARUNKI ZALICZENIA: obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności), aktywność w ramach zajęć; pozytywne zaliczenie kolokwiów (jeżeli zostaną przeprowadzone), pozytywny wynik z

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 • Ukształtowanie geograficzne (najważniejsze pasma górskie, sieć hydrologiczna, doliny, wyżyny, wyspy, parki narodowe, zasoby przyrodnicze etc.)

https://croatia.eu/pdf/Croatia-land_and_people.pdf

http://www.iugg.org/members/nationalreports/2015-2018_IUGG_NationalReport_HR.pdf

 • Podział administracyjny (podział na županje (znajomość wszystkich ze stolicami).

https://croatia.eu/article.php?id=30&lang=1

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/5-uprava-za-politicki-sustav-i-organizaciju-uprave-1075/lokalna-i-podrucna-regionalna-samouprava/842

https://zir.nsk.hr/islandora/object/unin:135/preview

 • System polityczny Chorwacji.

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9449/Republika%20Chorwacji.%20Polityka%20wewn%C4%99tzna%20i%20mi%C4%99dzynarodowa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

rozdziały: Partie polityczne i system partyjny w Chorwacji; Dylematy przeobrażeń ustrojowych w Republice Chorwacji.

 • Gospodarka Chorwacji.

Ekonomia Chorwacji – po angielsku, do pobrania

Gospodarka Chorwacji

Analiza gospodarki Chorwacji na tle Europy Środkowej

 • Podział dialektalny Chorwacji.

Dialekt kajkawski

Barbara Oczkowa, Chorwaci i ich język, Kraków 2006

Wiesław Boryś, Czakawskie studia leksykalne, Warszawa 1999.

 • Tradycja antyczna w kulturze chorwackiej. 

Antyk w Chorwacji

Bałkany w późnym antyku

Bizancjum i jego obecność na Bałkanach

Sztuka Słowian Południowych

 • Tradycja italsko-włoska w kulturze chorwackiej. 

Via italo-balcanica [rozdział w książce]

Dragutin Pavličević – Historia Chorwacji

Italski utjecaj

 • Tradycja węgiersko-austriacka w kulturze chorwackiej. 

Heka Ladislav – Croatian-Hungarian relations from the Middle Ages to the Compromise of 1868, with a special survey of the Slavonian issue

Dragutin Pavličević – Historia Chorwacji

 • Sztuka Chorwacji (sztuki plastyczne). 

https://croatia.eu/pdf/Croatia-land_and_people.pdf

Mole Wojisław – Sztuka Słowian Południowych

 • Sztuka Chorwacji (tradycja muzyczna, teatralna i literacka). 

https://croatia.eu/pdf/Croatia-land_and_people.pdf

 • Tradycje kulinarne i sportowe (festyny, wydarzenia cykliczne). 

https://croatia.eu/pdf/Croatia-land_and_people.pdf

 • Szkolnictwo, edukacja, media. 

https://croatia.eu/pdf/Croatia-land_and_people.pdf

 • Mniejszości etniczne. 

https://croatia.eu/pdf/Croatia-land_and_people.pdf

 • Kultura chorwacka na tle tradycji Półwyspu Bałkańskiego. 

https://croatia.eu/pdf/Croatia-land_and_people.pdf

 • Konfesja/e a kultura chorwacka. 

https://croatia.eu/pdf/Croatia-land_and_people.pdf