KONFERENCJE

KONFERENCJE


Konferencje międzynarodowe:

 1. I Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja z cyklu „Wojna i książka”, Poznań 13–15 listopada 2019 roku, referat: (Nie)Zaginiona biblioteka dworska rodu Taczanowskich. Rekonstrukcja księgozbioru.
 2. Konferencja naukowa Związki polsko-chorwackie na przestrzeni wieków. Historia, kultura, literatura, Kraków 8-9.06.2016, referat: U źródeł XIX-wiecznych, wielkopolskich zainteresowań Słowiańszczyzną Południową. W kręgu ultramontanizmu i idei „wzajemności słowiańskiej”.
 3. Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, Sarajevo 28-30.05.2015, referat: Korespondencija Poljaka  i Josipa Eugena Tomića u svijetlu korespondencije iz fonda NSK u Zagrebu.
 4. Međunarodna naučna konferencija Sarajevski filološki susreti 2, Sarajevo 11-12.12. 2012, referat: Ukras starojužnoslavenskih rukopisa i ideja “aurea mediocritias”. Rječ o umjetničkoj simbiozi Istoka, Zapada i Orijenta.
 5. Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti, Beograd 1 decembra 2012, referat: “Slavia Graeco-Romana”” kao stručna kategorija – problem definiranja i uporabe.
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa dziedzictwo duchowe śww Cyryla i Metodego. Język. Literatura. Kultura. Historia., Białystok 6-8 września 2012 r., referat: “Eikon” tradycji cyrylometodiańskiej.
 7. Interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja naukowa “Obraz Świętości – Świętość w Obrazie”, Szamotuły 9-10 maja 2012 roku, referat: O benigna! O Regina! O Maria! – ikonologiczna dyfuzja toposów Matki Boskiej w wyobrażeniu Niepokalanego Poczęcia w kaplicy przypałacowej w Turwi.
  II Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Bałkański folklor jako kod interkulturowy”, Poznań 28-29 marca 2012 roku, referat: Folklor południowosłowiański i jego dystrybucja w sztuce naiwnej.
 8. Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe, Toruń 15-16 września 2011 roku, referat: Średniowieczna Bośnia – wyspa herezji w oikumene chrześcijaństwa czy przykład tolerancji wyznaniowej?
 9. Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres, Sarajewo, 26-28 maja 2011 roku, referat: Rukopisna baština srednjovjekovne Bosne i Hercegovine kao primjer kulturalnih odnosa između Istoka i Zapada.
 10. Międzynarodowa, interdyscyplinarna, doktorancka konferencja naukowa “Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura”, Wrocław, 11-12 marca 2011 roku, referat: Iluminacje rękopisów staropołudniowosłowiańskich w kontekście pojęcia Slavia Graeco-Romana.
 11. Międzynarodowa konferencja naukowa Regiones Euxinum Spectantes. Stosunki kulturowe, etniczne i religijne na przestrzeni wieków Kraków, 28-29 października 2010 roku, referat: Terra marisque. Literacko-artystyczny obraz relacji między państwami i narodami Azji Mniejszej a mieszkańcami Słowiańszczyzny Południowej na przestrzeni dziejów.
 12. Międzynarodowa konferencja naukowa Chrześcijański Wschód i Zachód: formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, Poznań, 21-22 października 2010 roku, referat: Granice w jedności. Kulturowa unifikacja Półwyspu Bałkańskiego na podstawie iluminowanych dekoracji wybranych mszałów średniowiecznych.
 13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dystans – symbioza – asymilacja? Kultury I języki południowosłowiańskie w bałkańskim kontekście niesłowiańskim, Łódź, 13-14 marca 2010 roku, referat: Lex universa est, quae iubet nasci et mori. Sztuka sepulkralna antycznej Dalmacji, jako przykład homo- i heterogeniczności kultury Półwyspu Bałkańskiego.
 14. Słowiańskie obrazy miłości. Międzynarodowa doktorancko – studencka sesja naukowa, 13- 14 maja 2009 r., Gdańsk, referat: Pędzlem i piórem o miłości. Artystyczny oraz literacki topos miłości w wybranych dziełach obszaru Słowiańszczyzny Południowej.
 15. Międzynarodowa konferencja naukowa: Kontynuacja czy odrzucenie? Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich, Poznań 30.11-01.12.2010, referat: Oniryczny szał – romantyzm czy dewiacja? Przypadek Miodraga Bulatovicia.
 16. Stereotypy a Słowiańszczyzna. Międzynarodowa naukowa konferencja studencka, 20-21 listopada 2008 r. Łódź, referat: Litterae non erubescunt. Stereotyp, mit i archetyp w twórczości Miodraga Bulatovicia.

Pozostałe:

 1. Ogólnopolska konferencja genealogiczna, 20–22 września 2019 roku, referat: Chłapowscy – krótka historia wielkiego rodu.
 2. Konferencja Naukowa Dezydery Chłapowski – szwoleżer – prekursor nowoczesnego rolnictwa oraz pracy organicznej”, Szreniawa, 18–19 października 2018 roku, referat: „O rolnictwie” inaczej. Od książki po kalendarz rolniczy Dezyderego Chłapowskiego w świetle jego korespondencji.
 3. Konferencja z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego, Kościan, 2 czerwca 2018 roku, współprowadzenie.
 4. Konferencja Tekst a dzieło sztuki, Łódź, 18–20 maja 2015 roku, referat: Litanijność in pictura et scriptura. Tradycja wiersza litanijnego w malarstwie.
 5. Konferencja Życie prywatne Polaków w XIX wieku „Świat dziecka”, Łódź, 8–9 października 2015 roku; referat: Dzieci Chłapowskich w fotografii i wspomnieniach.
 6. Konferencja grantu Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy, Jabłoń, 13–16 października 2014 roku, referat: Bizantyńsko-serbskie redakcje litanijne. Przyczynek do kwestii litanijności w obszarze Słowiańszczyzny Południowej.
 7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Portret kobiecy” – Polki w realiach XIX wieku, Olsztyn, 24–25 marca 2014 roku, referat: „Mężyna Chłapowska” – obraz przedstawicielek rodu Chłapowskich na przestrzeni dziejów. Od Antoniny Chłapowskiej (1794–1857) do Tekli z Mańkowskich (1885–1962).
 8. Konferencja Naukowa Czas przemian – czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka, Warszawa, 10–11 października 2013 roku, referat: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – tradycja w nowym wydaniu. Idea biblioteki jako naczelnej instytucji kulturalnej.
 9. VIII Studencka Konferencja Starożytnicza φθορά – śmierć i zniszczenie, Łódź, 11–13 maja 2012 roku, referat: Śmierć w antycznej sztuce prowincjonalnej na przykładzie dalmatyńskich pomników nagrobnych.
 10. Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa Śmierć w zwierciadle humanistyki, Poznań, 16–19 kwietnia 2012 roku, referat: Śmierć iluminowana – kilka uwag o ikonografii śmierci w rękopisach staropołudniowosłowiańskich.
 11. Sztuka w Wielkopolsce – sesja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Poznaniu, Komisję Historii Sztuki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, 9–10 grudnia 2011 roku, referat: (…) et macula originalis non est in te – kilka uwag o płótnie Leopolda Nowotnego w kaplicy przypałacowej w Turwi.
 12. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Skandal w kulturze: Tabu – Trend – Transgresja, Wrocław, 7–9 listopada 2011, referat: „Niebo było przesiąknięte nasieniem” – skandalizująca seksualność w prozie Miodraga Bulatovicia.
 13. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Remedia amoris, Poznań, 22 października 2011 roku, referat: Attys – miłość i krew.
 14. Ogólnopolska Doktorancko-Doktorska Konferencja Mania, enthousiasmos, furior… Szaleństwo w antycznej Grecji i Rzymie oraz w literackich nawiązaniach, Poznań, 22–23 września 2011 roku, referat: Mistyka ekstazy – niewidzialne w sztuce utrwalone.
 15. Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Miasta Śródziemnomorza, Wrocław, 10–11 grudnia 2010 roku, referat: Miasto mistrza Radovana – sztuka Trogiru na przestrzeni wieków.