TRADYCJE KULTUROWE W EUROPIE ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ

TRADYCJE KULTUROWE W EUROPIE ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ

tradycje 1 stRok akademicki 2022/2023, semestr zimowy, 30 godzin, konwersatorium, rok III studiów licencjackich

TERMIN: wtorek 18:45-20:15

DYŻUR: wtorek, godzina 16:30-17:00, gab. 382 (co dwa tygodnie)

WARUNKI ZALICZENIA:

 • – obecność i aktywny udział zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze);
 • – przygotowanie wystąpienia w ramach panelu dyskusyjnego na trzech ostatnich zajęciach;
 • – ROK III obowiązkowe, ustne zaliczenie Biblii [pięcioksiąg, ewangelie, apokalipsa św. Jana], Mitologia Greków i Rzymian Zygmunt Kubiak, Podstawowe wiadomości o islamie Janusz Danecki.
 • – pozytywna ocena z pisemnego egzaminu w formie testu zamkniętego
 • – nadliczbowe nieobecności należy rozliczyć minimum na tydzień przed terminem kolokwium;
 • – niestawienie się na kolokwium bez powiadomienia o tym prowadzącego minimum 5 godzin przed jego terminem skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej per absentiam oraz koniecznością przystąpienia do zaliczenia poprawkowego w terminie jednego tygodnia od daty pierwszego terminu.

LISTA TEMATÓW:


1. Arystotelizm, platonizm, antyk grecko-rzymski

Aristotle vs. Plato – The Balkan’s paradoxical enlightenment

“Velika Europska” i “mala hrvatska” filozofija renesanse

2 Barbaricum i tradycja judeochrześcijańska

The Barbaricum in Roman Period

3. Głagolityzm, dwa płuca Europy i ich bałkańskie oskrzela

Głagolityzm i neogłagolityzm w Europie

The origin of the glagolitic alphabet

4. Bizantynizacja basenu Morza Sródziemnego

Rola i znaczenie dwóch kręgów cywilizacyjnych

Bizantyński i łaciński model chrystianizacji

5. Cyrylometodeizm

Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian

The legacy of SS. Cyril and Methodius in the contrreformation

6. Islam i judaizm

1000 lat historii Żydów w Polsce

Radyklany islam

7. Monastycyzm i pierwsza paneuropejska koine

Symboliczne i kulturowe aspekty monastycyzmu wschodniego

Hezychazm i jego wpływ na rozwój duchowości

Monastycyzm chrześcijański

8. Husytyzm i protestantyzm

Czytania historyczne cz. 2 zeszyt 3 – Husytyzm i Reformacja

9. Via italo-balcanica, via franco-balcanica, via graeco-balcanica

Slavia Graeco-Romana – wybrane rozdziały

10. Ante murales christianitas,  Slavia Islamica

Polska-Islam-Europa

Od antemurale do przedmurza

Przedmurze czy pomost

Wkład Turcji w kulturową różnorodność i bogactwo Europy

11.Gotyk międzynarodowy, humanizm i odrodzenie

12. Od klanu do państwa – o mediatyzacji etniczno-kuturowej

13. Duch oświecenia i rewolucji. Sekty – od Braci Polskich do bogomiłów.

Bracia polscy zwani arianami

Sekty religijne w nowożytnej Europie

Geneza i rozwój dogmatu teologicznego bogomiłów

14. Okcydentalizacja i orientalizacja

15. EGZAMIN 


 

PODSTAWOWA LITERATURA:

 • Azer C., Wkład Turcji w kulturową różnorodność i bogactwo Europy, Kraków 2004.
 • Bylina S., Na skraju lewicy husyckiej, Warszawa 2005.
 • Dragoljović D., Krstjani i jeretička crkva bosanska, Beogrd 2009.
 • Eoersi A., Gotyk międzynarodowy, Warszawa 1986.
 • Filipowicz S., Galimatias : zaprzepaszczony sens Oświecenia, Warszawa 2014.
 • Gil D., Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności, Kraków 2005.
 • Gołaszewski Z., Bracia polscy, Toruń 2004.
 • Gumuła T., (R)ewolucje : dyskurs o źródłach, istocie i funkcjach zmian społecznych, Ostrowiec 2016.
 • Hamilton A., The Arcadian Library. Western appreciation of Arab and Islamic civilization, London 2011.
 • Prałat E., Slavia Graeco-Romana. Na pograniczu tekstu i obrazu – o iluminacjach rękopisów staro południowosłowiańskich (XII-XIV wiek), Łódź 2015.
 • Runciman S., Manicheizm średniowieczny, Gdańsk 1969.
 • Sadura P., Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji, Warszawa 2015.
 • Stojnev A., Sv. Ivan Rilski, oficialnoto hristiânstvo i bogomilstvoto, Sofia 1991.
 • Zieliński B., Naumow Al., Wielkie mity narodowe Słowian : materiały do dyskusji panelowej towarzyszącej konferencji “Język, literatura i kultura Słowian – dawniej i dziś III”, Poznań, 23-26 IX 1999.