Bałkańska mozaika

Bałkańska mozaika

SYLLABUS

termin zajęć: środy 18:45–20:15, sala 283 Collegium Maius

dyżur: środy 17:45-18:45

mail: epralat@amu.edu.pl

strona www zajęć: www.epralat.edu.pl/balkanska-mozaika

 

Warunki zaliczenia:

 • Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze – pozostałe trzeba odpracować w sposób wskazany przez prowadzącego.
 • Przygotowanie krótkiej, 15 minutowej prezentacji na wskazany temat.
 • Prawidłowe zaliczenie śródsemestralnych, krótkich speachów.
 • Pozytywne zaliczenie testu końcowego (w formie zamkniętej, online).

Tematy zajęć:

 • Bałkańska mozaika – wprowadzenie.
 • Antropologia kulturowa – wstęp.

TEKST NA ZAJĘCIA

 • Etnologia i etnografia – wstęp.

TEKST NA ZAJĘCIA

TEKST NA ZAJĘCIA

 • Mozaika polityczne Bałkanów przełomu XX i XXI wieku – perspektywy, zagrożenia, wyzwania.

TEKST NA ZAJĘCIA

 • Mniejszości etniczne i narodowe w przestrzeni Bałkanów.
 • Mozaika religijna Bałkanów z perspektywy XX i XXI wieku.

TEKST NA ZAJĘCIA

TEKST NA ZAJĘCIA

TEKST NA ZAJĘCIA

 • Folklor, ludowość jako główne wyznaczniki odrębności kulturowej Bałkanów i element synkretyzacji w obszarze Słowiańszczyzny.

TEKST NA ZAJĘCIA (folklor sefardyjski)

TEKST NA ZAJĘCIA s. 42-60, 107-131, 173-188, 367-374, 

 • Mozaika kulturowa Bałkanów w perspektywie kultury masowej i globalizacji.
 • Bałkańska mozaika etniczna i kulturowa poza Półwyspem Bałkańskim.
 • Literatury o cechach przyśpieszonego rozwoju, literatury bałkańskie, pogranicza literackie.
 • Literackie symbiozy w przestrzeni Bałkanów.
 • Etnicyzacja literatury.
 • Bałkańska mozaika kulturowa w obszarze sztuki – sztuki przedstawieniowe.
 • Bałkańska mozaika kulturowa w obszarze sztuki – architektura.
 • Bałkańska mozaika kulturowa w obszarze sztuki – muzyka, teatr.

 

Najważniejsza literatura:

Altermatt, Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie, Kraków 1997.
J. Bednarski, Zróżnicowanie etniczne, w: Europa, Europa…, Poznań 2004.
Čelović, Bałkany – terror kultury: wybór esejów, Wołowiec 2007.
E. Jelavich, Historia Bałkanów, t. 1: Wiek XVIII i XIX, t. 2: Wiek XX, Kraków 2005.
M. Kuczyński, Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1990- 2000. Tło historyczne i stan obecny, Warszawa 2001.
K. Pomian, Europa i jej narody, Warszawa 1992.
K. Pomian, Europa i jej podziały, “Przegląd Polityczny” nr 9, 2008.
M. Todorowa, Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008.

Ch. Vakarelski, Etnografia Bułgarii, Wrocław 1965.

P. Vlahović, Kultura ludowa w Serbii, Kraków 1991.
M. Walczak-Mikołajczakowa, Bałkańskie rytmy życia, Gniezno 2001.
M. Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo- Wschodniej, Warszawa 2000.