TERMIN ZAJĘĆ: poniedziałek, 14:30-16:00, sala 285

DYŻUR:

WARUNKI ZALICZENIA: obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności), aktywność w ramach zajęć; pozytywne zaliczenie kolokwiów (jeżeli zostaną przeprowadzone), pozytywny wynik z

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 • Ukształtowanie geograficzne (najważniejsze pasma górskie, sieć hydrologiczna, doliny, wyżyny, wyspy, parki narodowe, zasoby przyrodnicze etc.)

https://croatia.eu/pdf/Croatia-land_and_people.pdf

http://www.iugg.org/members/nationalreports/2015-2018_IUGG_NationalReport_HR.pdf

 • Podział administracyjny (podział na županje (znajomość wszystkich ze stolicami).

https://croatia.eu/article.php?id=30&lang=1

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/5-uprava-za-politicki-sustav-i-organizaciju-uprave-1075/lokalna-i-podrucna-regionalna-samouprava/842

https://zir.nsk.hr/islandora/object/unin:135/preview

 • System polityczny Chorwacji.
 • Gospodarka Chorwacji.
 • Podział dialektalny Chorwacji.
 • Tradycja antyczna w kulturze chorwackiej.
 • Tradycja italsko-włoska w kulturze chorwackiej.
 • Tradycja węgiersko-austriacka w kulturze chorwackiej.
 • Sztuka Chorwacji (sztuki plastyczne).
 • Sztuka Chorwacji (tradycja muzyczna, teatralna i literacka).
 • Tradycje kulinarne i sportowe (festyny, wydarzenia cykliczne).
 • Szkolnictwo, edukacja, media.
 • Mniejszości etniczne.
 • Kultura chorwacka na tle tradycji Półwyspu Bałkańskiego.
 • Konfesja/e a kultura chorwacka.