Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego

18 marca 2021 roku ogłoszono wyniki konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W kategorii animacja i upowszechnianie kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego nagrodzono dra Emiliana Prałata. Wniosek przygotowała i rekomendacji Kandydatowi udzieliła Gmina Kościan.

https://kulturaupodstaw.pl/nagrody-i-stypendia-marszalka-przyznane/

Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego – za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury otrzymują:

w kategorii – twórczość artystyczna:

Elżbieta Cherezińska 
Szymon Szymankiewicz 

w kategorii – animacja i upowszechnianie kultury:

Emilian Prałat 
Jerzy Grupiński 
Stanisława Jasiczek 

w kategorii – całokształt dorobku kulturalnego:

Andrzej Horbik 
Jerzy Moszkowicz 
Maciej Grzybowski 
Olcha Wierzbowska-Sikorska 
Wacław Kubski


Z uzasadnienia wniosku sformułowanego przez Gminę Kościan:

Emilian Prałat jest najaktywniejszym w ostatnim ćwierćwieczu społecznikiem Ziemi Kościańskiej w zakresie ochrony zabytków, promowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu, upowszechniania i animacji kultury. Ogromny wysiłek włożony w realizację poszczególnych inicjatyw, konsekwencja w ich realizacji, społeczna akceptacja i uznanie dla inicjatyw, włączanie się w nie mieszkańców regionu, którzy w działaniach tych upatrują swoistego wzoru i którzy mogą liczyć na merytoryczne i przedmiotowe wsparcie Kandydata do nagrody, przekonują zarówno mnie, jako Wójta Gminy, która współpracuje z dr Prałatem w wielu obszarach, jak również mieszkańców Gminy, którą reprezentują, iż w pełni zasługuje on na Nagrodę Marszałka. Przedstawione powyżej działania podjęte zasadniczo w jednym tylko roku i to szczególnym ze względu na pandemię koronawirusa, są opisem skrótowym. Niemniej jednak pokazują ogrom zaangażowania Emiliana Prałata w szeroki front działań na rzecz animacji i upowszechnianie kultury. Obejmują one zarówno inicjatywy regionalne, jak i obejmujące obszar całego województwa. Fakt, iż w realizowanych wydarzeniach i akcjach biorą udział również goście spoza naszego regionu, dowodzi ponadregionalnego znaczenia dorobku Kandydata. Uzasadniając wniosek chcę podkreślić, że działania dra Prałata są jego oddolnymi inicjatywami, często finansowanymi z własnych środków, co wpisuje się również w idee pracy organicznej i pracy u podstaw, które w nowym, XXI-wiecznym wydaniu okazują się być nie tylko potrzebnymi, ale jak pokazuje skala działań – koniecznymi. Przedkładając niniejszą rekomendację i wniosek, wypowiadam się nie tylko w imieniu Gminy Kościan i własnym, ale jestem przekonany, że również w imieniu wielu mieszkańców Wielkopolski, którzy korzystają z pracy dra Emiliana Prałata. Dlatego też chciałbym gorąco rekomendować nagrodzenie Kandydata. Jestem pewien, iż nagroda zostanie przez niego spożytkowana na kontynuowanie już rozpoczętych i realizowanych inicjatyw, jak i podjęcie nowych inicjatyw, dzięki którym kultura w Wielkopolsce będzie bogatsza, silniejsza i lepiej znana poza granicami regionu.

Comments are closed.