DOBRA KULTURY – specjalizacja turystyczna i kulturowa, poniedziałki, sala 285, godzina 8:00–9:30; dyżur: poniedziałek, 11:15–12:15, gab. 382


OGŁOSZENIA: ze względu na mój wyjazd stypendialny w maju, wszystkie zajęcia zaplanowane na ten miesiąc zostaną zrealizowane w lutym i marcu. Ich harmonogram został podany poniżej. Bezpośrednio przy każdym z tematów podano datę jego realizacji.

27 marca o godzinie 7:50 zbieramy się przed budynkiem Archiwum Państwowego na Placu Wielkopolskim. Zajęcia odbędą się w archiwum!!

3 kwietnia na zajęciach popołudniowych proszę o zaprezentowanie wystąpień.

10 kwietnia o godzinie 7:50 spotkamy się w holu Biblioteki Uniwersyteckiej. Zajęcia w pracowni konserwacji książki i papieru!!

24 kwietnia – popołudniu, kolokwium końcowe


Warunki zaliczenia:

obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności semestrze) i aktywny w nich udział, przygotowanie prezentacji na wskazany temat, pozytywne zaliczenie kolokwiów i zaliczeń


Tematy zajęć:

Dobra kultury – typologa, terminologia 20.01.2017

Zinstytucjonalizowane formy chromy dziedzictwa kulturowego (WUOZ, Restauratorski zavod, główne instytucje muzealne ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych placówek bałkańskich). Bezpieczeństwo i ochrona dóbr kultury; Prawna ochrona dóbr kultury; Rejestr i ewidencja zabytków; 27.01.2017

UNESCO, lista reprezentatywna niematerialnego i materialnego dziedzictwa ludzkości, lista dziedzictwa zagrożonego. Działalność UNESCO w dziedzinie ochrony dóbr kultury 27.01.2017

Zagrożenia dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych (międzynarodowe konwencje, formy ochrony ze szczególnym uwzględnieniem Bałkanów). 6.03.2017

Kradzież dzieł sztuki; Ochrona przed katastrofami naturalnymi; kradzieże z II wojny światowej;

Restaurować czy konserwować? Problem autentyzmu dobra kultury, dzieła sztuki, zabytku. 13.03.2017

Definicja zabytku wg Alojza Rieglahttp://bazhum.muzhp.pl/media//files/Biblioteka/Biblioteka-r2003-t7_(16)/Biblioteka-r2003-t7_(16)-s129-135/Biblioteka-r2003-t7_(16)-s129-135.pdf Kompromis i metoda

Straty wojenne, katalogi dzieł zrabowanych oraz starania o ich restytucje. http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/restytucja_dobr_kultury/ http://nimoz.pl/upload/wydawnictwa/cenne_bezcenne_utracone/2011_4/09_Kowalski.pdf  https://www.interpol.int/Crime-areas/Works-of-art/Works-of-art  http://www.nid.pl/upload/iblock/849/849e57d3ac75cf955c0ff04b71fec35c.pdf 6.03.217

Niematerialne dziedzictwo kulturalne. Problem definiowania oraz wynikające  z niego główne kierunki ochrony i jego promowania. Europejskie Dni Dziedzictwa; 20.03.2017

Narodowe dobra kultury. Przykłady, formy ochrony, znaczenie. Archiwa Państwowe 20.03.2017

Turystyka dobrem kultury, muzea i teatry Europy Środkowej i Południowej  O. Smoleńska, Kultura na wsi – powrót do aksjologicznego sensu natury ludzkiej w tematyce wiejskiej, [w:] Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, red. M. Kazimierczak, Poznań 2007, s. 230-236; K. Widawski, Poznań 2007, s. 203-201w aksjologicznej perspektywie, red., Współczesny model wykorzystywania turystycznego walorów tradycyjnej kultury ludowej w Europie, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Tom 10. Turystyka w środowisku geograficznym, red. J. Wyrzykowski, Wrocław 2008, s. 207-219; I. Firlik, Kultura bogactwem turystyki wiejskiej, czyli o skarbach ukrytych w puszczy, [w:] Turystyka wiejska a edukacja. Różne poziomy, różne wymiary, red. J. Sikora, Poznań 2007, s. 203-208. 3.04.2017

Natura naturalna i kształtowana ludzką ręką – ogrody zoologiczne, parki, rezerwaty przyrody. B. Frydryczak, Malowniczość – u źródeł współczesnej turystyki, [w:] Turystyka w humanistycznej perspektywie, red. M. Kazimierczak, Poznań 2004, s. 58-64; B. Frydryczak, Okiem turysty: pojęcie krajobrazu turystycznego, [w:] Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, red. M. Kazimierczak, Poznań 2007, s. 99-108. 10.04.2017

Miejsca kaźni jako atrakcja turystyczna. Auschwitz, Srebrenica, Jasenovac. M. Fabiszek, M. Owsiński (red.) Obóz-Muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie, Warszawa 2013. 24.05.2017

Wizyty studyjne w: Pracowni Konserwacji Książki, Archiwum Państwowym, Muzeum Narodowym i/lub Etnograficznym – w zależności od tego, jakie uda mi się pozyskać organizacje [2-3 wyjścia].

 

 


Literatura:

Affelt Warldemar, Dziedzictwo techniki jako cząstka kultury. Część I. W nurcie rozwoju zrównoważonego, Ochrona Zabytków, nr 1/2009 s. 53-82.

Affelt Waldemar, Dziedzictwo techniki jako cząstka kultury. Część II. W stronę dziedzictwa zrównoważonego, Ochrona Zabytków, nr 4/2008 s. 60-84.

Ashwort Gregory J., Paradygmaty i paradoksy planowania przeszłości [w:] Jacek Purchla (red.) Europa Środkowa – nowy wymiar dziedzictwa 1991-2001, s. 109-123.

Gutowska Krystyna, Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, Warszawa 2000.

Jadzińska Monika, Autentyzm w sztuce współczesnej w świetle teorii Cesare Brandiego [w:] Iwona Szmelter, Monika Jadzińska (red.) Sztuka konserwacji i restauracji. The Art of Conservation and Restoration, Warszawa 2007, s.78-93.

Kadłuczka A., Karta Krakowska 2000 – W poszukiwaniu uniwersalnych pryncypiów ochrony kulturowego dziedzictwa architektury i urbanistyki [w:] Kongres Konserwatorów Polskich, Wrocław 2005, s. 179-189.

Kobyliński Zbigniew, Własność dziedzictwa kulturowego, Idee – problem – kontrowersje, Warszawa 2009.

Krawczyk Janusz, Kompromis i metoda – wybrane aspekty teorii konserwatorskich Aloisa Riegla i Cesare Brandiego, Ochrona Zabytków, nr 2/2009, s. 64-74.

Liszewska Weronika, Wpływ współczesnej estetyki na konserwację i restaurację dzieł sztuki [w:] Dzieło sztuki a konserwacja. Materiały LII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej SHS, Kraków 2004, s. 55-65.

Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. 1-2, Kraków 2001.

Purchla Jacek, Dziedzictwo a transformacja, Kraków 2005.

Rouba Bogumiła J., Proces ochrony dóbr kultury, pojęcia, terminologia [w:] Józef Flik (red.), Ars longa vita brevis, Tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki, Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci Profesora Zbigniewa Brochwicza, Toruń 2003, s. 349-378.

Szmelter Iwona, Monika Jadzińska (red.) Sztuka konserwacji i restauracji. The Art of Conservation and Restoration, Warszawa 2007.

Szmygin Bogusław (red.), Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, Warszawa-Lublin 2009.

Szmygin Bogusław, Wyjątkowa uniwersalna wartość a monitoring dóbr światowego dziedzictwa, Warszawa 2011.

Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, red. W. Szafrański, 1,  Poznań 2007.

Zeidler Kamil, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa – Kraków 2007.


Tematy prezentacji:

Sukcesy rządu czeskiego w odzyskaniu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej. p. Bartosz

Projekt muzeum Hitlera w Linzu. p. Mateusz

Historia rozwoju muzealnictwa europejskiego na wybranych przykładach. p. Adrianna

Pierwsze skanseny etnograficzne – od ludomanii do etnografii. p. Patrycja

Macedońskie symbole autoidentyfikacji. p. Weronika

Bułgarskie miejsca pamięci. p. Anna

Najsłynniejsze odkrycia archeologii podwodnej. p. Radosław

Projekt Pamięć Świata UNESCO. p. Kinga